ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op: 28 Juni 2023

Welkom bij onze website Weerplaats.nl. Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze website.

1. Interpretatie en Definities
De woorden waarvan de eerste letter is geaccentueerd hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. Deze definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:
“Website” (hierna te noemen “de Website”, “Onze Website”, “Ons”, “Wij” en aanverwante termen) verwijst naar de website waar informatie over de actuele weersverwachting staat.

2. Toestemming
Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Website, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en accepteert u deze. Als u het niet eens bent met (een deel van) de voorwaarden dan heeft u geen toestemming om de Website te gebruiken.

3. Inhoud
De informatie op onze Website wordt getoond via internetlinks van andere websites. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

4. Aansprakelijkheid
Onze Website en de inhoud ervan worden geleverd op basis van ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’. Wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de Website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde graphics op de Website voor welk doel dan ook.

5. Veranderingen aan de Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te publiceren. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

6. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder inachtneming van de conflicterende wettelijke bepalingen.

7. Gebruik van de Website
U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die de werking van de Website kan schaden of nadelig kan zijn voor derden. Het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van enig deel van de Website is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. Intellectueel eigendom
De inhoud van de Website, waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, en alle andere vormen van intellectueel eigendom, is ons eigendom of dat van onze licentiegevers en is beschermd door copyright, handelsmerken, patenten en andere wetten die intellectuele eigendomsrechten beschermen. U mag geen inhoud van de Website gebruiken, kopiëren, overdragen of creëren van afgeleide werken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9. Beëindiging
We behouden ons het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Website te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u de Voorwaarden schendt.

10. Links naar andere websites
Onze Website kan links naar websites of diensten van derden bevatten die niet in ons bezit zijn of worden beheerd door ons. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

11. Vrijwaring
U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen tegen en van alle vorderingen, schades, verplichtingen, verliezen, verantwoordelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot advocaatkosten), voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van en toegang tot de Website; (b) uw schending van enige bepaling van deze Voorwaarden.

12. Vrijgave
In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers, geeft u ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) vrij van vorderingen, eisen en schade (werkelijk en gevolg) van elke soort en aard, bekend en onbekend, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met dergelijke geschillen.

13. Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

14. Wijzigingen
We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een revisie materieel is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

15. Overdraagbaarheid
Wij mogen onze rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving overdragen, sub-licentiëren of anderszins beschikken. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen, sub-licentiëren of anderszins beschikken.

16. Afstand en scheiding van voorwaarden
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden wordt geacht ongeldig of onuitvoerbaar te zijn onder enige toepasselijke wetgeving, dan zullen dergelijke bepalingen worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van dergelijke ongeldige of onuitvoerbare bepaling zo goed mogelijk te bereiken, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. De rest van de Voorwaarden blijft volledig van kracht en effectief.

17. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de wetten van Nederland, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken gelegen in Nederland voor de beslechting van geschillen.

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op.